Hi,集趣网欢迎您![登录][注册]
您还未登录,登录后查看我的段位特权
特别奖励:站长身份审核通过直接赠送5000经验值,邀请会员将不增加经验值了哦。
段位 标识 试玩额外奖励 理财额外奖励 打码额外奖励 兑换/提现优先 段位独有标识 签到额外系数
黑铁 2% 2% / 5%
青铜 5% 5% 1% 10%
白银 7% 7% 2% 20%
黄金 10% 10% 3% 30%
铂金 13% 13% 4% 40%
钻石 15% 15% 5% 50%
超凡大师 20% 20% 10% 70%
最强王者 50% 30% 20% 100%